Mình rất cần, mg giúp mìnhhhhhh vớiiiiiiiii

Mình rất cần, mg giúp mìnhhhhhh vớiiiiiiiii

minh-rat-can-mg-giup-minhhhhhh-voiiiiiiiii

0 thoughts on “Mình rất cần, mg giúp mìnhhhhhh vớiiiiiiiii”

 1. Bài 5 :

  a, Có tất cả các số tự nhiên có 3 chữ số là :

  ( 999 – 100 ) : 1 + 1 = 900 ( số )

  Dựa theo công thức tính dãy số tự nhiên : ( số cuối – số đầu ) : khoảng cách + 1 

  b, Gọi các số phải tìm là abc được tạo bởi các số tự nhiên từ 0 → 9 trừ số 3 

  – a sẽ có 8 lựa chọn ( 1 ; 2 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 )

  – b sẽ có 9 lựa chọn ( 0 ; 1 ; 2 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 )

  – c sẽ có 9 lựa chọn ( 0 ; 1 ; 2 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 )

  Vậy có tổng các số là :

  8 x 9 x 9 = 648 ( số )

  c, Vậy có tất cả các số tự nhiên có ba chữ số trong đó mỗi số ít nhất có chứa một chữ số 3 là :

  900 – 648 = 252 ( số )

  Đáp số : a, 900 số ; b, 648 số ; c, 252 số 

  Bài 6 :

  a, Có tất cả các số tự nhiên có 4 chữ số là :

  ( 9999 – 1000 ) : 1 + 1 = 9000 ( số )

  b, Gọi các số phải tìm là abcd được lập bởi các số tự nhiên từ 0 → 9

  – a sẽ có 9 lựa chọn ( trừ số 0 )

  – b sẽ có 9 lựa chọn ( trừ chữ số mà a đã chọn và thêm số 0 )

  – c sẽ có 8 lựa chọn ( trừ chữ số mà a và b đã chọn )

  – d sẽ có 7 lựa chọn ( trừ chữ số mà a , b và c đã chọn )

  Vậy có tổng số các số là :

  9 x 9 x 8 x 7 = 4536 ( số )

  c, Vậy có tất cả các số tự nhiên có bốn chữ số trong đó mỗi số ít nhất có chứa hai chữ số giống nhau là :

  9000 – 4536 = 4464 ( số )

  Đáp số : a, 9000 số ; b, 4536 số ; c, 4464 số

  Bài 7 :

  a, Vì có 10 người nên mỗi người sẽ bắt tay 9 lần ( không bắt tay chính mình )

  Có tất cả số cái bắt tay là :

  10 x 9 = 90 ( cái )

  b, Coi mỗi lần bắt tay là 2 lần giơ tay

  Có tất cả số cái giơ tay ra là :

  ( 5 x 10 ) x ( 5 x 9 ) = 2250 ( cái )

  Vậy có tất cả số cái bắt tay là :

  2250 : 2 = 1125 ( cái )

  Đáp số : a, 90 cái bắt tay ; b, 1125 cái bắt tay

  Bài 8 : ( nhờ người khác làm nha em )

  Bài 9 :

  Ta xếp thứ tự 8 em là : 1 ; 2 ; 3 ; …. ; 8

  Chọn em 1 , em 2 thì có : 8 – 1 – 1 = 6 ( cách chọn các em còn lại )

  Chọn em 3 sẽ có : 6 – 1 = 5 ( cách chọn các em còn lại )

  Chọn em 4 sẽ có : 5 – 1 = 4 ( cách chọn các em còn lại )

  Chọn em 5 sẽ có : 4 – 1 = 3 ( cách chọn các em còn lại )

  Chọn em 6 sẽ có : 3 – 1 = 2 ( cách chọn các em còn lại )

  Chọn em 7 sẽ có : 2 – 1 = 1 ( cách chọn các em còn lại )

  Chọn em 8 sẽ có : 1 – 1 = 0 ( cách chọn các em còn lại )

  Vậy có tất cả số cách chọn em 1 luôn ở tổ trực nhật là :

  6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0 = 21 ( cách )

  Số cách chọn em 2 luôn ở tổ trực nhật là :

  5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0= 15 ( cách )

  Số cách chọn em 3 luôn ở tổ trực nhật là :

  4 + 3 + 2 + 1 + 0 = 10 ( cách )

  Số cách chọn em 4 luôn ở tổ trực nhật là :

  3 + 2 + 1 + 0 = 6 ( cách )

  Số cách chọn em 5 luôn ở tổ trực nhật là :

  2 + 1 + 0 = 3 ( cách )

  Số cách chọn em 6 luôn ở tổ trực nhật là :

  1 + 0 = 1 ( cách  )

  Số cách chọn em 7 luôn ở tổ trực nhật là :

  0 = 0 ( cách )

  Số cách chọn em 8 luôn ở tổ trực nhật là :

  0 = 0 ( cách )

  Vậy tổng có tất cả số cách chọn là :

  21 + 15 + 10 + 6 + 3 + 1 + 0 = 56 ( cách )

  Đáp số : 56 cách

  Reply
 2. Đáp án:

   bài 5

  a, có 900 số có 3 chữ số

  b, có 304 chữ số có 3 chữ số mà trong mỗi số ko có chữ số 3

  c, có 596 chữ số có ít nhất 1 chữ số 3

   

  Reply

Leave a Comment