Question

Mặt trời xuống biển như hòn lửa
Sóng đã cài then đêm sập cửa
Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi
Câu khát căng buồm cùng gió khơi
Hát rằng cá bạc biển đông lặng
Cá thu biển đông như đoàn thoi
Đêm ngày dệt biển muôn luồng sáng
Đêm đệt lướt ta đóng cá ơi
Giúp mk với mk cần gấp
Leave a Comment