Lm giùm mik bài 61 , 62 ,63 ,64 , cảm ơn

Lm giùm mik bài 61 , 62 ,63 ,64 , cảm ơn
lm-gium-mik-bai-61-62-63-64-cam-on

0 thoughts on “Lm giùm mik bài 61 , 62 ,63 ,64 , cảm ơn”

 1. Bài 61 :

  Ta có :

  8 = 2 . 2 . 2 = $2^{3}$ 

  16 = 4 . 4 = $4^{2}$ 

  20 = 2 . 2 . 5 = $2^{2}$ . 5

  27 = 3 . 3 . 3 = $3^{3}$ 

  60 = 2 . 2 . 3 . 5 = $2^{2}$ . 3 . 5

  64 = 8 . 8 = $8^{2}$ 

  81 = 9 . 9 = $9^{2}$ 

  100 = 10 . 10 = $10^{2}$ 

  Vậy các số là lũy thừa của một số tự nhiên với số mũ lớn hơn 1 là : 8 ; 16 ; 27 ; 64 ; 81 ; 100 .

  Bài 62 :

  a, $10^{2}$ = 10 . 10 = 100

     $10^{3}$ = 10 . 10 . 10 = 1000

     $10^{4}$ = $10^{3}$ . 10 = 1000 . 10 = 10000

     $10^{5}$ = $10^{4}$ . 10 = 10000 . 10 = 100000

    $10^{6}$  = $10^{5}$ . 10 = 100000 . 10 = 1000000

  b, 1000 = $10^{3}$ 

      1000000 = $10^{3}$ .$10^{3}$ = $10^{3 + 3}$ = $10^{6}$ 

       100…0 ( 12 chữ số 0 )= 1000000000000 = $10^{12}$ 

  Bài 63 :

  a, Sai

  b, Đúng

  c, Sai

  Bài 64 :

  Ta áp dụng vào công thức : $a^{m}$ . $a^{n}$ = $a^{m + n}$ 

  Ta có :

  a, $2^{3}$ . $2^{2}$ . $2^{4}$ = $2^{3 + 2 + 4}$ = $2^{9}$ 

  b, $10^{2}$ . $10^{3}$ . $10^{5}$ = $10^{2 + 3 + 5}$ = $10^{10}$ 

  c, x . $x^{5}$ = $x^{1 + 5}$ = $x^{6}$ 

  d, $a^{3}$ . $a^{2}$ . $a^{5}$ = $a^{3 + 2 + 5}$ = $a^{10}$ 

   

  Reply
 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Bài 61:

  8 = 2^3

  16 = 4^2 hay 2^4

  27 = 3^3

  64 = 8^2 hay 2^6

  81 = 9^2 hay 3^4

  100 = 10^2

  * Các số còn lại không viết được

  Bài 62

  Ta có 10^2 = 100;

    10^3 = 1000;

  10^4 = 10000;

  10^5 = 100000;

  10^6 = 1000000;

  b) 1000 = 10^3

  1 000 000 = 10^6 

  1 tỉ = 1 000 000 000 = 10^9

  1000…00 = 10^12

  Bài 63 

  a) Sai

  b) Đúng

  c) Sai

  Bài 64

  a) 2^3 . 2^2 . 2^4 = 2^3+2+4 = 2^9

  b)  10^2.10^3.10^5= 10^2+3+5 = 10^10

  C) x . x^5 = x^1 . x ^5 = x^1+5 = x^6

  d) a^3.a^2.a^5 = a^3+2+5 = a^10

  Reply

Leave a Comment