Làm hộ mình phần b nhé

Làm hộ mình phần b nhé
lam-ho-minh-phan-b-nhe

0 thoughts on “Làm hộ mình phần b nhé”

 1. Đáp án :$= -\dfrac{93312}{653179}$.

   Giải thích các bước giải:

  $\dfrac{5. 4^{15} . 9^9 – 4 . 3^{20} .8^9}{5 . 2^{10} . 6^{12} – 7. 2^{29} . 27^6}$

  $= \dfrac{5 . (2^2)^{15} . (3^2)^9 -2^2 . 3^{20} . (2^3)^9}{5 .2^{10} .(2.3)^{12} – 7 . 2^{29} . (3^3)^6}$

  $= \dfrac{5. 2^{30} . 3^{18} – 2^2 . 3^{20} . 2^{27}}{5 . 2^{10} . 2^{12} . 3^{12} – 7. 2^{29} . 3^{18}}$

  $= \dfrac{2^{29} . 3^{18} . (5 . 2 – 3^2)}{2^{22} . 3^{12} . (5  – 7 . 2^7. 3^6)}$

  $= \dfrac{2^7 . 3^6 }{-653179}$

  $= -\dfrac{93312}{653179}$.

   

  Reply

Leave a Comment