Lam ho em bai 2 bai 3 bai 4

Lam ho em bai 2 bai 3 bai 4
lam-ho-em-bai-2-bai-3-bai-4

0 thoughts on “Lam ho em bai 2 bai 3 bai 4”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Bài 2

  a) x^2-4x+3=0

  x^2-1x-3x+3=0

  x(x-1)-3(x-1)=0

  (x-1)(x-3)=0

  x-1=0 hay x-3=0

  x=1 hay x=3

  b)(3x-5)^2-(x+1)^2=0

  (3x)^2-2.3×5+5^2-(x^2+2x+1^2)=0

  9x^2-30x+25-(x^2+2x+1)=0

  9x^2-30x+25-x^2-2x-1=0

  8x^2-32x+24=0

  8x^2-8x-24x+24=0

  8x(x-1)-24(x-1)=0

  (x-1)(8x-24)=0

  x-1=0 hay 8x-24=0

  x=1 hay 8x=24

  x=1 hay x=3

  c) 16(2-3x)+x^2(3x-2)=0

  16(2-3x)-x^2(2-3x)=0

  (2-3x)(16-x^2)=0

  2-3x=0 hay 16-x^2=0

  3x=2 hay x^2=16

  x=2/3 hay x=4

  Bài 3
  1.A=(x-3)(x+2)+(x-4)(x+4)-(2x-1)x

  =x^2+2x-3x-6+x^2-4^2-(2x^2-x)

  =x^2+2x-3x-6+x^2-16-2x^2+x

  =-22

  vậy biểu thức này ko phụ thuộc vào x

  2. B=x^2-2xy+y^2+5x-5y+10

  =(x-y)^2+5(x-y)+10 và x-y=3

  thế số: =3^2+5.3+10

  =9+15+10

  =34

  Bài 4

  1) xét tứ giác AMHN có

  M là góc vuông (=90o)

  A là góc vuông (=90o)

  N là góc vuông (=90o)

  AMHN là hcn

  2) =>MH//AN, mà K thuộc MH, C thuộc AN

  =>MK//AC

  3) Xét t/g AHI và t/g KIC có

  HIA=KIC( đối đỉnh)

  HI=IC( I là tđ HC)

  AI=IK( đối xứng qua I)

  =>t/g AHI= t/g KIC

  =>AH=KC, mà AH=MN(AMHN là hcn)

  =>MN=KC, mà MK//NC(N thuộc AC)

  =>MNCK là htc

  4) tự làm

  Reply

Leave a Comment