Làm bài 2 và 3 giúp mik với 60 điểm đó

Làm bài 2 và 3 giúp mik với 60 điểm đó
lam-bai-2-va-3-giup-mik-voi-60-diem-do

0 thoughts on “Làm bài 2 và 3 giúp mik với 60 điểm đó”

 1. `2,` Ta có: `∠BAO+∠AOM=180^0` (cùng phía).

  `=>∠AOB=180^0-∠BAO`

  `=180^0-120^0=60^0`

  Và: `∠MOC+∠OCD=180^0` (cùng phía).

  `=>∠MOC=180^0-∠OCD`

  `=180^0-120^0=60^0`

  `=>∠mOC=∠mOA=60^0`

  `=>Đpcm`

  `3,`  `a,` Ta có: `ab////cd`

  $\left \{ {{3∠xMb=∠yNd} \atop {∠xMb+∠yNd=180^0}} \right.$

  `=>∠xMb=45^0`

  `=>∠aMy=xMb=45^0` (đ/đ).

  `b,` Tương tự: `∠xMb+∠yNd=180^0`

  `=>∠yNd=180^0-∠xMb=180^0-45^0=135^0`

  `=>∠CNx=∠yNd=135^0` (đối đỉnh).

   

  Reply
 2. Đáp án:

  `2,OM` là tia phân giác của `∠AOC`

  `3a,∠aMy=45^0`

  `b,∠CNx=135^0`

  Giải thích các bước giải:

  Bài 2: Ta có: `AB////CD////OM`

  `=>∠BAO+∠AOM=180^0` (hai góc trong cùng phía bù nhau).

  `=>∠AOB=180^0-∠BAO=180^0-120^0=60^0(2)`

  Lại có: `∠MOC+∠OCD=180^0` (hai góc trong cùng phía bù nhau).

  `=>∠MOC=180^0-∠OCD=180^0-120^0=60^0(1)`

  Từ: `(1)+(2)=>∠MOC=∠MOA=60^0`

  `=>OM` là tia phân giác của `∠AOC`

  Bài 3: `a,` Ta có: `ab////cd`

  Theo đề bài ta có: `3∠xMb=∠yNd` và `∠xMb+∠yNd=180^0` nên:

  Thay `3∠xMb=∠yNd` vào `∠xMb+∠yNd=180^0` ta được:

  `4∠xMb=180^0`

  `<=>∠xMb=180^0/4`

  `<=>∠xMb=45^0`

  `=>∠aMy=xMb=45^0` (đối đỉnh).

  `b,` Ta có: `∠xMb+∠yNd=180^0`

  `=>∠yNd=180^0-∠xMb=180^0-45^0=135^0`

  `=>∠CNx=∠yNd=135^0` (đối đỉnh).

  Reply

Leave a Comment