Khử căn thức ở mẫu. Bạn A và bạn B đã làm như sau: $\frac{p}{ 2.\sqrt[]{p}-1 }$ Bài giải của bạn A: $\frac{p}{2\sqrt[]{p}-1} $ $= \frac{p}{2} . \frac

Khử căn thức ở mẫu. Bạn A và bạn B đã làm như sau:
$\frac{p}{ 2.\sqrt[]{p}-1 }$
Bài giải của bạn A: $\frac{p}{2\sqrt[]{p}-1} $
$= \frac{p}{2} . \frac{1}{\sqrt[]{p}-1 } $
$= \frac{p}{2} . \frac{\sqrt[]{p}-1}{ |p-1| }$
$= \frac{p.\sqrt[]{p}-1 }{2.|p-1|}$
Bài giải của bạn B: $\frac{p}{2\sqrt[]{p}-1 }$
$= \frac{p.(2\sqrt[]{p} + 1 )}{ 4p – 1 }$
$= \frac{2p\sqrt[]{p} + p }{4p – 1}$
Ai đúng, ai sai? Sai như thế nào?

0 thoughts on “Khử căn thức ở mẫu. Bạn A và bạn B đã làm như sau: $\frac{p}{ 2.\sqrt[]{p}-1 }$ Bài giải của bạn A: $\frac{p}{2\sqrt[]{p}-1} $ $= \frac{p}{2} . \frac”

 1. Đáp án:

  Bạn B đúng, bạn A sai

  Giải thích các bước giải:

  Bạn A sai ngay ở bước đầu tiên, đó là:

  $\dfrac{p}{2\sqrt[]{p}-1}$ không thể tách thành $\dfrac{p}{2}.\dfrac{1}{\sqrt[]{p}-1}$ vì:

  $\dfrac{p}{2}.\dfrac{1}{\sqrt[]{p}-1}$

  $=\dfrac{p}{2(\sqrt[]{p}-1)}$

  $=\dfrac{p}{2\sqrt[]{p}-2}$ khác với biểu thức ban đầu

   

  Reply

Leave a Comment