Kho a có 950 kg thóc , kho B có 1000kg thóc ,kho c có 570 kg thóc .hỏi trung bình mỗi kho có bao nhiêu kg thóc?

Kho a có 950 kg thóc , kho B có 1000kg thóc ,kho c có 570 kg thóc .hỏi trung bình mỗi kho có bao nhiêu kg thóc?

0 thoughts on “Kho a có 950 kg thóc , kho B có 1000kg thóc ,kho c có 570 kg thóc .hỏi trung bình mỗi kho có bao nhiêu kg thóc?”

 1. Đáp án:

  Trung bình mỗi kho có số kg thóc là:

     `(950 + 1000 + 570) : 3 = 840` (kg)

  đáp số :`840`kg gạo

  lời giải chi tiết:

  Ví dụ

  tính trung bình của `30, 35, 40 `

  ta `30 +35 + 40 = 105`

  đếm số hạng là 3

  ta lấy `105 : 3 = 35`

  vậy` 35` là trung bình cộng của `30, 35 ,40`

  ta có công thức `( a+ b+c):3 `

   

  Reply

Leave a Comment