Question

Khi di chuyển, trùng roi hoạt động thế nào khiến cho cơ thể trùng roi vừa tiến vừa xoay?
Leave a Comment