Question

kể lại 1 đoạn trong câu truyện Sơn Tinh Thủy Tinh từ chỗ : ” Thủy Tinh đến sau không lấy được vợ ” đến chỗ ” bèn rút quân về ”
LÀM NHANH NHA MÌNH ĐANG CẦN GẤP
Leave a Comment