k=(1/√x +3 -5/9-x) : (3√x +1/x-3√x – 1/ √x) a)tìm đkxd và rút gọn ai giúp mình vs ạ

k=(1/√x +3 -5/9-x) : (3√x +1/x-3√x – 1/ √x)
a)tìm đkxd và rút gọn
ai giúp mình vs ạ

0 thoughts on “k=(1/√x +3 -5/9-x) : (3√x +1/x-3√x – 1/ √x) a)tìm đkxd và rút gọn ai giúp mình vs ạ”

 1. Đáp án:

  \(K = \dfrac{{\sqrt x }}{{2\left( {\sqrt x  + 3} \right)}}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  DK:x > 0;x \ne 9\\
  K = \left( {\dfrac{1}{{\sqrt x  + 3}} – \dfrac{5}{{9 – x}}} \right):\left( {\dfrac{{3\sqrt x  + 1}}{{x – 3\sqrt x }} – \dfrac{1}{{\sqrt x }}} \right)\\
   = \left[ {\dfrac{{\sqrt x  – 3 + 5}}{{\left( {\sqrt x  + 3} \right)\left( {\sqrt x  – 3} \right)}}} \right]:\left[ {\dfrac{{3\sqrt x  + 1 – \sqrt x  + 3}}{{\sqrt x \left( {\sqrt x  – 3} \right)}}} \right]\\
   = \dfrac{{\sqrt x  + 2}}{{\left( {\sqrt x  + 3} \right)\left( {\sqrt x  – 3} \right)}}.\dfrac{{\sqrt x \left( {\sqrt x  – 3} \right)}}{{2\sqrt x  + 4}}\\
   = \dfrac{{\sqrt x  + 2}}{{\left( {\sqrt x  + 3} \right)\left( {\sqrt x  – 3} \right)}}.\dfrac{{\sqrt x \left( {\sqrt x  – 3} \right)}}{{2\left( {\sqrt x  + 2} \right)}}\\
   = \dfrac{{\sqrt x }}{{2\left( {\sqrt x  + 3} \right)}}
  \end{array}\)

  Reply

Leave a Comment