help meeeeeeeeeeeeeeeeer

help meeeeeeeeeeeeeeeeer
help-meeeeeeeeeeeeeeeeer

0 thoughts on “help meeeeeeeeeeeeeeeeer”

 1. Đáp án:

  a/ $MIN=-12$ khi $x=3$

  b/ $MAX=28$ khi $x=-4$

  c/ $MIN=1$ khi $x=±\sqrt{6}$

  d/ $MIN=0$ khi $x=1$ và $y=2$

  Giải thích các bước giải:

  a/ $x^2-6x-3=x^2-6x+9-12=(x-3)^2-12$

  $\text{Vì $(x-3)^2 \geq 0$ nên $(x-3)^2-12 \geq -12$}$

  $\text{Vậy GTNN của biểu thức là $-12$ khi $x=3$}$

  b/ $12-x^2-8x=-(x^2+8x+16)+38=-(x+4)^2+28$

  $\text{Vì $-(x+4)^2 \leq 0$ nên $-(x+4)^2+28 \leq 28$}$

  $\text{Vậy GTLN của biểu thức là $28$ khi $x=-4$}$

  c/ $x^4-12x^2+37$

  $=x^4-12x^2+36+1$

  $=(x^2-6)^2+1$

  $\text{Vì $(x^2-6)^2 \geq 0$ nên $(x^2-6)^2+1 \geq 1$}$

  $\text{Vậy GTNN của biểu thức là $1$ khi $x=±\sqrt{6}$}$

  d/ $x^2-2x+y^2-4y+5$

  $=(x^2-2x+1)+(y^2-4y+4)$

  $=(x-1)^2+(y-2)^2$

  $\text{Vì $(x-1)^2+(y-2)^2 \geq 0$}$

  $\text{nên GTNN của biểu thức là $0$ khi $x=1$ và $y=2$}$

  Reply

Leave a Comment