hãy viết 2 phân số 35/36 thành tổng các phân số có tử số là 1

hãy viết 2 phân số 35/36 thành tổng các phân số có tử số là 1

0 thoughts on “hãy viết 2 phân số 35/36 thành tổng các phân số có tử số là 1”

  1. Đáp án:

     

    Giải thích các bước giải:

     Ta có :$\frac{35}{36}= \frac{1+3+4+6+9+12}{36}=$ $\frac{1}{36}+$ $\frac{3}{36}+$ $\frac{4}{36}+$ $\frac{6}{36}+$ $\frac{9}{36}+$ $\frac{12}{36}$

    Reply

Leave a Comment