Question

Hãy viết 1 đoạn văn khoảng 20 câu về dòng sông và chỉ ra phương thức biểu đạt của đoạn văn đó
Làm giúp mình với
Leave a Comment