Question

Hãy tìm đoạn thơ trong bài:”Những câu hát về tình yêu quê hương đất nước con người” trong đoạn thơ ấy có: +phương thức biểu đạt(nếu có)
+ý nghĩa đoạn trích,biện pháp tu từ
+
Leave a Comment