Giúp tui đi ngày mai đi học rồi :< 1.Tìm các số tự nhiên a,b biết a.b=(3^98 - 3^97 - 3^96) : 3^96 . 7^2 2.Tìm các số có hai chữ số ab(ko có nhân nhé)

Giúp tui đi ngày mai đi học rồi :< 1.Tìm các số tự nhiên a,b biết a.b=(3^98 - 3^97 - 3^96) : 3^96 . 7^2 2.Tìm các số có hai chữ số ab(ko có nhân nhé).Biết rằng (a+b)(a-b)=20 3.Tìm giá trị nhỏ nhất của a,biết rằng a=13 . 7 : x - 4 với x thuộc N(có dấu sao)

Leave a Comment