Giúp mk với ạ cảm ơn nhiều

Giúp mk với ạ cảm ơn nhiều
giup-mk-voi-a-cam-on-nhieu

0 thoughts on “Giúp mk với ạ cảm ơn nhiều”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `e) (-5)^30 và (-3)^50`

  ` ta có: (-5)^30 = [(-5)^3]^10 = (-125)^10`

  `           (-3)^50 = [(-3)^5]^10 = (-243)^10`

  ` vì (-125)^10> (-243)^10 ⇒ (-5)^30 > (-3)^50`

  `f) (-32)^9 và (-16)^3`

  ` ta có : (-32)^9 = [(-2)^5]^9=(-2)^45`

  `           (-16)^3=[(-2)^4]^3=(-2)^12`

  ` vì (-2)^45 < (-2)^12 ⇒ (-32)^9<(-16)^3`

  `g) (1/16)^10 và (1/2)^50`

  ` ta có: (1/2)^50=[(1/2)^5]^10=(1/32)^10`

  ` vì (1/16)^10 > (1/32)^10 ⇒ (1/16)^10>(1/2)^50`

  `h) 64^8 và 16^12`

  ` ta có : 64^8 = (2^6)^8=2^48`

  `           16^12 = (2^4)^12=2^48`

  ` vì 2^48 = 2^48 ⇒ 64^8=16^12`

  Reply

Leave a Comment