Giúp mk bài 57, 58, 59 sách toán trang 28 bài Lũy thừa vs số mũ tự nhiên………….. Nhân 2 lũy thừa cùng cơ số nhá! Bn nào chưa hiểu câu hỏi thì nt

Giúp mk bài 57, 58, 59 sách toán trang 28 bài Lũy thừa vs số mũ tự nhiên………….. Nhân 2 lũy thừa cùng cơ số nhá! Bn nào chưa hiểu câu hỏi thì nt mk trả lời cho nha

0 thoughts on “Giúp mk bài 57, 58, 59 sách toán trang 28 bài Lũy thừa vs số mũ tự nhiên………….. Nhân 2 lũy thừa cùng cơ số nhá! Bn nào chưa hiểu câu hỏi thì nt”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Bài 56 : Viết gọn các tích sau bằng cách dùng lũy thừa:

  a) 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 = $5^{6}$                           b) 6 . 6 . 6 . 3 . 2 = $6^{4}$ 

  c) 2 . 2 . 2 . 3 . 3 = $2^{3}$ . $3^{2}$                d) 100 . 10 . 10 . 10 = $10^{5}$ 

  Bài 57 : Tính giá trị các lũy thừa sau:

  a) 23 = 8;            24 = 16;          25 = 32;              26 = 64;              27 = 128;       

    28 = 256;                  29 = 512;                    210 = 1024

  b) 32 = 9;                      33 = 27;                    34 = 81;                    35 = 243.

  c) 42 = 16;                     43 = 64;                    44 = 256.

  d) 52 = 25;                    53 = 125;                   54 = 625.

  e) 62 = 36;                    63 = 216;                   64 = 1296.

  Bài 58 :

  a) Ta lập được bảng sau:

  ở hình

  b) Hướng dẫn: Có thể nhẩm hoặc dùng bảng vừa thiết lập trong câu a.

  64 = 82;                 169 = 132                            196 = 142 

  Bài 59 :

  a)

  a        0           1          2       3          4          5              6              7         8         9            10

  a3       0           1          8       27        64        125           216         343       512    729        1000                                     

  b) Theo bảng trên ta có:

  27 = 33;                      125 = 53;                                 216 = 63.     

  giup-mk-bai-57-58-59-sach-toan-trang-28-bai-luy-thua-vs-so-mu-tu-nhien-nhan-2-luy-thua-cung-co-s

  Reply
 2. 57. a) 2^3 = 8            2^4= 16                             2^5 = 32

  2^6= 46                     2^7= 128                           2^8 = 256

  2^9 = 512                  2^10 = 1024

  b) 3^2 = 9                  3^3 = 27                          3^4 = 81                             3^5 = 243

  c) 4^2= 16                  4^3= 64                            4^4 = 256

  d) 5^2 = 25                 5^3 = 125                          5^4 = 625

  e) 6^2 = 36                   6^3 = 216                         6^4 = 1296

  58. a)                                                         b) 64 = 8^2                        169= 13^2            196 = 14^2

  59. a) Làm như câu a) bài 58(khác xíu thui à)

  b)

  27 = 3.3.3 = 33

  125 = 5.5.5 = 53

  216 = 6.6.6 = 63

  Hình ở dưới là bài 58.

  giup-mk-bai-57-58-59-sach-toan-trang-28-bai-luy-thua-vs-so-mu-tu-nhien-nhan-2-luy-thua-cung-co-s

  Reply

Leave a Comment