Giúp mình với làm 4 câu thôi câu nào cx được mình đang cần gấp Cảm ơn mn

Giúp mình với làm 4 câu thôi câu nào cx được mình đang cần gấp
Cảm ơn mn
giup-minh-voi-lam-4-cau-thoi-cau-nao-c-duoc-minh-dang-can-gap-cam-on-mn

0 thoughts on “Giúp mình với làm 4 câu thôi câu nào cx được mình đang cần gấp Cảm ơn mn”

 1. Đáp án:

   25) \(\dfrac{3}{{\sqrt x  + 3}}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  23)\left[ {\dfrac{{\sqrt x  + \sqrt x  – 2 – 2\sqrt x  – 4}}{{\left( {\sqrt x  – 2} \right)\left( {\sqrt x  + 2} \right)}}} \right]:\left[ {\dfrac{{x + 2\sqrt x  + 6 – x – 2\sqrt x  – 4}}{{\sqrt x  + 2}}} \right]\\
   = \dfrac{{ – 6}}{{\left( {\sqrt x  – 2} \right)\left( {\sqrt x  + 2} \right)}}:\dfrac{2}{{\sqrt x  + 2}}\\
   = \dfrac{{ – 6}}{{\left( {\sqrt x  – 2} \right)\left( {\sqrt x  + 2} \right)}}.\dfrac{{\sqrt x  + 2}}{2}\\
   =  – \dfrac{3}{{\sqrt x  – 2}}\\
  24)\left[ {\dfrac{{\sqrt x  + 2\sqrt x  – 6 – 3\sqrt x  – 9}}{{\left( {\sqrt x  – 3} \right)\left( {\sqrt x  + 3} \right)}}} \right]:\left( {\dfrac{{x + 3\sqrt x  + 12 – x – 3\sqrt x  – 9}}{{\sqrt x  + 3}}} \right)\\
   = \dfrac{{ – 15}}{{\left( {\sqrt x  – 3} \right)\left( {\sqrt x  + 3} \right)}}.\dfrac{{\sqrt x  + 3}}{3}\\
   =  – \dfrac{5}{{\sqrt x  – 3}}\\
  25)\left[ {\dfrac{{3x + 3 – \sqrt x \left( {\sqrt x  + 3} \right) – 2\sqrt x \left( {\sqrt x  – 3} \right)}}{{\left( {\sqrt x  + 3} \right)\left( {\sqrt x  – 3} \right)}}} \right]:\left( {\dfrac{{2\sqrt x  – 2 – \sqrt x  + 3}}{{\sqrt x  – 3}}} \right)\\
   = \dfrac{{3x + 3 – x – 3\sqrt x  – 2x + 6\sqrt x }}{{\left( {\sqrt x  + 3} \right)\left( {\sqrt x  – 3} \right)}}:\dfrac{{\sqrt x  + 1}}{{\sqrt x  – 3}}\\
   = \dfrac{{3\sqrt x  + 3}}{{\left( {\sqrt x  + 3} \right)\left( {\sqrt x  – 3} \right)}}.\dfrac{{\sqrt x  – 3}}{{\sqrt x  + 1}}\\
   = \dfrac{3}{{\sqrt x  + 3}}\\
  26)\left[ {\dfrac{{ – \sqrt x \left( {\sqrt x  + 2} \right) – x – 4}}{{\left( {\sqrt x  – 2} \right)\left( {\sqrt x  + 2} \right)}}} \right]:\left[ {\dfrac{{2\sqrt x  + 1 – \sqrt x  – 2}}{{\sqrt x \left( {\sqrt x  + 2} \right)}}} \right]\\
   = \dfrac{{ – x – 2\sqrt x  – x – 4}}{{\left( {\sqrt x  – 2} \right)\left( {\sqrt x  + 2} \right)}}.\dfrac{{\sqrt x \left( {\sqrt x  + 2} \right)}}{{\sqrt x  – 1}}\\
   = \dfrac{{ – 2x – 2\sqrt x  – 4}}{{\left( {\sqrt x  – 2} \right)}}.\dfrac{{\sqrt x }}{{\sqrt x  – 1}}
  \end{array}\)

  Reply

Leave a Comment