giúp mình với không cần làn hết đâu nha chỉ cần làm từ 4 câu trở lên thì mình sẽ cho 5* và ctlhn cảm ơ các bạn rất rất nhiều viết công thức đường thẳn

giúp mình với không cần làn hết đâu nha chỉ cần làm từ 4 câu trở lên thì mình sẽ cho 5* và ctlhn cảm ơ các bạn rất rất nhiều
viết công thức đường thẳng biết đồ thị của nó thoả mãn điều kiện sau
a) đi qua điểm M(1;-2) và song song vối đường thẳng 2x-y-2020=
b) đi qua điểm N(3;7) và song songđường thẳng 2x+3y-10=0
c) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ x=4 và song song với đường thẳng y-x-2=0
d) cắt trục tung tại điểm có tung độ y=-1 và song song với đường phân giác của góc vuông thứ 2
e) đi qua gốc toạ độ và tạo với chiều dương của môt trục Ox một góc =45 độ
f) đi qua gốc toạ độ, song song với đường thẳng đi qua hai điểm A(1;-3) và B(0;2)
g) đi qua điểm K(-1;8) và song song Ox
h) song song với đường thẳng y=7-4x và đi qua điểm K(-1;2)

Leave a Comment