Giúp mình nhoa cám ơn

Giúp mình nhoa cám ơn
giup-minh-nhoa-cam-on

0 thoughts on “Giúp mình nhoa cám ơn”

 1. Gọi số quyển sách ngăn 2 là a(quyển)(a>0)

  số sách ngăn 1 sẽ là:`60%*a=3/5*a`

  Số sách ngăn 3 là:`2/3*3/5*a=2/5*a`

  Ta có:

  `a+3/5*a+2/5*a=204`

  `a+a=204`

  `2a=204`

  `a=102`

  Vậy

  Số sách ngăn 1:

  `3/5*a=3/5*240=144`(quyển)

  Số sách ngăn 2 : `102`(quyển)

  Số sách ngăn 3

  `2/3*144=96`(quyển)

  Reply

Leave a Comment