Giúp mình bài này với

Giúp mình bài này với
giup-minh-bai-nay-voi

0 thoughts on “Giúp mình bài này với”

 1. Đáp án:

   c. \(x = 19 + 6\sqrt {10} \)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a.P = \left[ {\dfrac{{x – 1}}{{\sqrt x \left( {\sqrt x  – 1} \right)}}} \right]:\left[ {\dfrac{{\sqrt x  – 1 + 2}}{{\left( {\sqrt x  – 1} \right)\left( {\sqrt x  + 1} \right)}}} \right]\\
   = \dfrac{{\left( {\sqrt x  – 1} \right)\left( {\sqrt x  + 1} \right)}}{{\sqrt x \left( {\sqrt x  – 1} \right)}}.\dfrac{{\left( {\sqrt x  – 1} \right)\left( {\sqrt x  + 1} \right)}}{{\sqrt x  + 1}}\\
   = \dfrac{{x – 1}}{{\sqrt x }}\\
  b.P > 0\\
   \to \dfrac{{x – 1}}{{\sqrt x }} > 0\\
   \to x – 1 > 0\left( {do:\sqrt x  > 0\forall x > 0} \right)\\
   \to x > 1\\
  c.P = 6\\
   \to \dfrac{{x – 1}}{{\sqrt x }} = 6\\
   \to x – 1 = 6\sqrt x \\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  \sqrt x  = 3 + \sqrt {10} \\
  \sqrt x  = 3 – \sqrt {10} \left( l \right)
  \end{array} \right.\\
   \to x = 19 + 6\sqrt {10} 
  \end{array}\)

  Reply

Leave a Comment