Giúp mình Bài này khó hay dễ vậy?

Giúp mình
Bài này khó hay dễ vậy?
giup-minh-bai-nay-kho-hay-de-vay

0 thoughts on “Giúp mình Bài này khó hay dễ vậy?”

 1. Đáp án:

  $A. \, V = 7a^3$

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  $AB, AC, AD$ đôi một vuông góc

  $\Rightarrow V_{D.ABC} = \dfrac{AB.AC.AD}{6} = \dfrac{4a.6a.7a}{6} = 28a^3$

  Mặt khác:

  $M,N,P$ là trung điểm $BC, CD, BD$

  $\Rightarrow S_{MNP} = \dfrac{1}{4}S_{BCD}$

  $\Rightarrow V_{A.MNP} = \dfrac{1}{4}V_{A.BCD}$

  mà $V_{A.BCD} = V_{D.ABC} = 28a^3$

  $\Rightarrow V_{A.MNP} = \dfrac{1}{4}.28a^3 = 7a^3$

  Reply

Leave a Comment