Giúp mik với. Thanks Cho M là tích của các số tự nhiên lẻ từ 1 đến 99, trong đó không bao gồm các số có chữ số tận cùng là 5. M=1×3×7×9×11×13×17×19×..

Giúp mik với. Thanks
Cho M là tích của các số tự nhiên lẻ từ 1 đến 99, trong đó không bao gồm các số có chữ số tận cùng là 5.
M=1×3×7×9×11×13×17×19×…×91×93×97×99
Tìm chữ số tận cùng của M

0 thoughts on “Giúp mik với. Thanks Cho M là tích của các số tự nhiên lẻ từ 1 đến 99, trong đó không bao gồm các số có chữ số tận cùng là 5. M=1×3×7×9×11×13×17×19×..”

  1. ta có 1×3×7×9 có chữ số tận cùng là 9 tiep tuc nhân 1×3×7×9 có chữ số tận cùng là 1 có vòng lặp là (1,9)=>đến 91×93×97×99 thì là 9

    Reply

Leave a Comment