Giúp m 2 bài này nhé

Giúp m 2 bài này nhé
giup-m-2-bai-nay-nhe

0 thoughts on “Giúp m 2 bài này nhé”

 1. $\text{Bài 1:}$

  `a,x^2+2x`

  `=x(x+2)`

  `b,5x^2(x-2y)+3x(x-2y)`

  `=(5x^2+3x)(x-2y)`

  `=x(5x+3)(x-2y)`

  `c,3(x-z)-5x(z-x)`

  `=3(x-z)+5x(x-z)`

  `=(3+5x)(x-z)`

  `d,-x^3+5x^2`

  `=x^2(5-x)`

  `e,3x^3z^3-6x^2y^2+9xz`

  `=3x(x^2z^3-2xy^2+3z)`

  `f,7x^2(x-3y)-14xy(3y-x)`

  `=7x^2(x-3y)+14xy(x-3y)`

  `=(7x^2+14xy)(x-3y)`

  `=7x(x+2y)(x-3y)`

  $\text{Bài 2:}$

  `B=(2x-1)^2+2x(2x-1)+x^2`

  `=4x^2-4x+1+4x^2-2x+x^2`

  `=9x^2-6x+1`

  `C=(x-1)(x+1)-(x+3)^2`

  `=x^2-1-x^2-6x-9`

  `=-6x-10`

  Reply

Leave a Comment