Giúp em giải với ạ ,em đang cần gấp!!!!!

Giúp em giải với ạ ,em đang cần gấp!!!!!
giup-em-giai-voi-a-em-dang-can-gap

0 thoughts on “Giúp em giải với ạ ,em đang cần gấp!!!!!”

 1. `A = {-4; -3; -2; -1; 0; 1; 2}`

  `B = {0; 1; 2; 3; 4; 5}`

  `(2x – 3)(x^2 – 4) = 0`

  `<=> (2x – 3)(x – 2)(x + 2) = 0`

  `<=>` \(\left[ \begin{array}{l}2x – 3 = 0\\x – 2 = 0\\x + 2 = 0\end{array} \right.\) 

  `<=>` \(\left[ \begin{array}{l}x = \dfrac{3}{2}\\x = ±2\end{array} \right.\) 

  `=> C = {2}`

  `(2 – x)(2x^2 – 3x + 1) = 0`

  `<=>` \(\left[ \begin{array}{l}2 – x = 0\\2x^2 – 3x + 1 = 0\end{array} \right.\) 

  `<=>` \(\left[ \begin{array}{l}x = 2\\x = 1\\x = \dfrac{1}{2}\end{array} \right.\) 

  `=> D = {1; 2}`

  `(3x – 2)(x^2 – 2x – 1) = 0`

  `<=>` \(\left[ \begin{array}{l}3x – 2 = 0\\x^2 – 2x – 1 = 0\end{array} \right.\) 

  `<=>` \(\left[ \begin{array}{l}x = \dfrac{2}{3}\\x = 1 + \sqrt{2}\\x = 1 – \sqrt{2}\end{array} \right.\) 

  `=> E = {2/3}`

  `(2x – 1)(x^2 – 3x – 2) = 0`

  `<=>` \(\left[ \begin{array}{l}2x – 1 = 0\\x^2 – 3x – 2 = 0\end{array} \right.\) 

  `<=>` \(\left[ \begin{array}{l}x = \dfrac{1}{2}\\x = \dfrac{3 + \sqrt{17}}{2}\\x = \dfrac{3 – \sqrt{17}}{2}\end{array} \right.\) 

  `=> F = {1/2; (3 + \sqrt{17})/2; (3 – \sqrt{17})/2}`

  Reply
 2. a) $A=$ {$-4;-3;-2;-1;0;1;2$}

  b) $B=$ {$0;1;2;3;4;5$}

  c) $(2x-3)(x^2-4)=0$

  ⇔ $2x-3=0$ hoặc $x-2=0$ hoặc $x+2=0$

  ⇔ $x=1,5$ hoặc $x=2$ hoặc $x=-2$

  Vì $x∈N$ nên C={2}

  d) $(2-x)(2x^2-3x+1)=0$

  ⇔ $2-x=0$ hoặc $2x^2-3x+1=0$

  ⇔ $x=2$ hoặc $x=1$ hoặc $x=0,5$

  Vì $x∈Z$ nên D={2;1}

  e) $(3x-2)(x^2-2x-1)=0$

  ⇔ $3x-2=0$ hoặc $x^2-2x-1=0$

  ⇔ $x=\frac{2}{3}$ hoặc $x=1+\sqrt{2}$ hoặc $x=1-\sqrt{2}$

  Vì $x∈Q$ nên E={$\frac{2}{3}$}

  f) $(2x-1)(x^2-3x-2)=0$

  ⇔ $2x-1=0$ hoặc $x^2-3x-2=0$

  ⇔ $x=0,5$ hoặc $x=\frac{3+\sqrt{17}}{2}$ hoặc $x=\frac{3+\sqrt{17}}{2}$

   

  Reply

Leave a Comment