Giúp em Bài 4 và bài 5 ạ

Giúp em Bài 4 và bài 5 ạ
giup-em-bai-4-va-bai-5-a

0 thoughts on “Giúp em Bài 4 và bài 5 ạ”

 1. Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  \(\begin{array}{l}
  4,\\
  x + \dfrac{1}{x} = 3\\
  a,\\
  A = {x^2} + \dfrac{1}{{{x^2}}} = \left( {{x^2} + 2.x.\dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{{{x^2}}}} \right) – 2.x.\dfrac{1}{x}\\
   = {\left( {x + \dfrac{1}{x}} \right)^2} – 2\\
   = {3^2} – 2\\
   = 7\\
  b,\\
  B = {x^3} + \dfrac{1}{{{x^3}}}\\
   = \left( {{x^3} + 3.{x^2}.\dfrac{1}{x} + 3.x.\dfrac{1}{{{x^2}}} + \dfrac{1}{{{x^3}}}} \right) – \left( {3.{x^2}.\dfrac{1}{x} + 3.x.\dfrac{1}{{{x^2}}}} \right)\\
   = {\left( {x + \dfrac{1}{x}} \right)^3} – 3.x.\dfrac{1}{x}.\left( {x + \dfrac{1}{x}} \right)\\
   = {3^3} – 3.1.3\\
   = 18\\
  5,\\
  {x^2} + {y^2} – 4x – 6y + 13 = 0\\
   \Leftrightarrow \left( {{x^2} – 4x + 4} \right) + \left( {{y^2} – 6y + 9} \right) = 0\\
   \Leftrightarrow {\left( {x – 2} \right)^2} + {\left( {y – 3} \right)^2} = 0\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  {\left( {x – 2} \right)^2} = 0\\
  {\left( {y – 3} \right)^2} = 0
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x = 2\\
  y = 3
  \end{array} \right.\\
  S = {\left( {x – y} \right)^{2020}} = {\left( {2 – 3} \right)^{2020}} = {\left( { – 1} \right)^{2020}} = 1
  \end{array}\)

  Reply

Leave a Comment