Giải thích câu hỏi sau: Vì sao khi G là trọng tâm của tam giác ABC thì với mọi điểm M ta có vectơ MA + vectơ MB + vectơ MC lại bằng 3vectơ MG?? Các A

Giải thích câu hỏi sau: Vì sao khi G là trọng tâm của tam giác ABC thì với mọi điểm M ta có vectơ MA + vectơ MB + vectơ MC lại bằng 3vectơ MG??
Các Ad giải thích cụ thể giúp em nha! Cảm ơn!

0 thoughts on “Giải thích câu hỏi sau: Vì sao khi G là trọng tâm của tam giác ABC thì với mọi điểm M ta có vectơ MA + vectơ MB + vectơ MC lại bằng 3vectơ MG?? Các A”

  1. $\vec{MA}+\vec{MB}+\vec{MC}$

    $=\vec{MG}+\vec{GA}+\vec{MG}+\vec{GB}+\vec{MG}+\vec{GC}$

    $=3\vec{MG}+(\vec{GA}+\vec{GB}+\vec{GC})$

    $=3\vec{MG}$ (do G trọng tâm)

    Reply

Leave a Comment