giải pt √(x²- 9) + √(x²- 6x+ 9)= 0

giải pt
√(x²- 9) + √(x²- 6x+ 9)= 0

0 thoughts on “giải pt √(x²- 9) + √(x²- 6x+ 9)= 0”

 1. $\sqrt{x^2-9}+\sqrt{x^2-6x+9}=0_{}$ $ĐK:_{}$ $ĐK:_{}$ $-3_{}$ $\geq$ $x_{}$ $\geq3$ 

  $⇔\sqrt{x^2-9}=-\sqrt{x^2-6x+9}_{}$

  $⇔x^2-9=x^2-6x+9_{}$

  $⇔6x=18_{}$

  $⇔x=3_{}$ $(TMĐK)_{}$

  $Vậy_{}$ $x=3_{}$

  Reply
 2. Đáp án:

  Ta có : 

  ` \sqrt{x^2 – 9} + \sqrt{x^2 – 6x + 9} = 0`          `(ĐKXĐ : x ≥ 3` hoặc `x ≤ -3 )`

  `<=> \sqrt{x^2 – 9} = -\sqrt{x^2 – 6x + 9}`

  `<=> (\sqrt{x^2 – 9})^2 = (-\sqrt{x^2 – 6x + 9})^2`

  `<=> x^2 – 9 = x^2 – 6x + 9`

  `<=> x^2 – 9 – x^2 + 6x – 9 = 0`

  `<=> 6x – 18 = 0`

  `<=> 6x = 18`

  `<=> x = 3`

  Giải thích các bước giải:

   

  Reply

Leave a Comment