giải pt x^2-2xsinxy+1=0

giải pt
x^2-2xsinxy+1=0

0 thoughts on “giải pt x^2-2xsinxy+1=0”

 1. =))

  `x^2-2xsinxy+1>=0`

  `<=> x^2 -2x.sin(xy) + sin^2(xy) +cos^2(xy) >=0`

  `<=> (x- sinxy) ^2 +cos^2(xy) >=0`

  Để VT=VP thì

  Dấu `”=”` xảy ra khi 

  `x- sinxy=0`

  `cos^2(xy)= 0`

  `=>`

  `x= sinxy`

  `cosxy=0`

  `=> sinxy = ±1`

  `=> x= ±1`

  `=>y= pi\2 +2kpi`

  Reply

Leave a Comment