giài phương trình căn 5+2 căn x bằng 3 2 căn x-3 +3 căn 4x-12 bằng căn 192

giài phương trình
căn 5+2 căn x bằng 3
2 căn x-3 +3 căn 4x-12 bằng căn 192

0 thoughts on “giài phương trình căn 5+2 căn x bằng 3 2 căn x-3 +3 căn 4x-12 bằng căn 192”

 1. Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  \(\begin{array}{l}
  a,\\
  \sqrt {5 + 2\sqrt x }  = 3\,\,\,\,\,\,\left( {x \ge 0} \right)\\
   \Leftrightarrow 5 + 2\sqrt x  = 9\\
   \Leftrightarrow 2\sqrt x  = 4\\
   \Leftrightarrow \sqrt x  = 2\\
   \Leftrightarrow x = 4\\
  b,\\
  2\sqrt {x – 3}  + 4\sqrt {4x – 12}  = \sqrt {192} \,\,\,\,\,\,\left( {x \ge 3} \right)\\
   \Leftrightarrow 2\sqrt {x – 3}  + 4.\sqrt {4.\left( {x – 3} \right)}  = \sqrt {64.3} \\
   \Leftrightarrow 2\sqrt {x – 3}  + 4.\sqrt {{2^2}.\left( {x – 3} \right)}  = \sqrt {{8^2}.3} \\
   \Leftrightarrow 2\sqrt {x – 3}  + 4.2.\sqrt {x – 3}  = 8\sqrt 3 \\
   \Leftrightarrow 10\sqrt {x – 3}  = 8\sqrt 3 \\
   \Leftrightarrow \sqrt {x – 3}  = \dfrac{{4\sqrt 3 }}{5}\\
   \Leftrightarrow x – 3 = {\left( {\dfrac{{4\sqrt 3 }}{5}} \right)^2}\\
   \Leftrightarrow x – 3 = \dfrac{{48}}{{25}}\\
   \Leftrightarrow x = \dfrac{{123}}{{25}}
  \end{array}\) 

  Reply

Leave a Comment