Giải nhanh giúp em với ạ

Giải nhanh giúp em với ạ
giai-nhanh-giup-em-voi-a

0 thoughts on “Giải nhanh giúp em với ạ”

 1. `a)`

  \(\left\{ \begin{array}{l}1 + \sqrt{1 – x} \ne 0\\1 – \sqrt{1 – x} \ne 0\\1 – x ≥ 0\end{array} \right.\) 

  `<=>` \(\left\{ \begin{array}{l}\sqrt{1 – x} \ne -1 (l)\\\sqrt{1 – x} \ne 1\\x ≤ 1\end{array} \right.\) 

  `<=>` \(\left\{ \begin{array}{l}x \ne 0\\x ≤ 1\end{array} \right.\) 

  `=> D = (-∞; 1] \\ {0}`

  `b)`

  \(\left\{ \begin{array}{l}x ≥ 0\\x + 2\sqrt{x} + 1 \ne 0\\x – 1 \ne 0\end{array} \right.\)  

  `<=>` \(\left\{ \begin{array}{l}x ≥ 0\\(\sqrt{x} + 1)² \ne 0 (ld)\\x \ne 1\end{array} \right.\) 

  `=> D =[0; +∞) \\ {1}` 

  Reply
 2. a) $y = \dfrac{1}{1 + \sqrt{1 – x}} + \dfrac{1}{1 – \sqrt{1 – x}}$

  $y$ xác định $\Leftrightarrow \begin{cases}1 – x\geq 0\\\sqrt{1 – x} \ne 1\end{cases}\Leftrightarrow \begin{cases}x \leq 1 \\x \ne 0\end{cases}$

  $\Rightarrow TXD: D =(-\infty;1]\backslash\left\{0\right\}$

  Hoặc $D = (-\infty;0)\cup(0;1]$

  b) $y = \dfrac{\sqrt x – 2}{x + 2\sqrt x + 1} – \dfrac{\sqrt x + 2}{x – 1}$

  $y$ xác định $\Leftrightarrow \begin{cases}x \geq 0\\x – 1 \ne 0\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}x \geq 0\\x \ne 1\end{cases}$

  $\Rightarrow TXD: D = [0;+\infty)\backslash\left\{1\right\}$

  Hoặc $D = [0;1)\cup (1;+\infty)$

  Reply

Leave a Comment