giải hộ mình nha tối nay nộp rùi Bài 1: cho Δ ABC vuông tại A ,AH vuông vs BC ,BH=3,6cm,góc B =30 độ a, Tính AH , CH b,Tính AB × sinC + BC ×cosB Bài

giải hộ mình nha tối nay nộp rùi
Bài 1: cho Δ ABC vuông tại A ,AH vuông vs BC ,BH=3,6cm,góc B =30 độ
a, Tính AH , CH
b,Tính AB × sinC + BC ×cosB
Bài 2:cho Δ ABD vuông tại A,AB= 6cm ,AC=8cm AM: đường cao
a, tính MB,MD,MA
b,qua B kẻ Bx song song vs AD Bx ∩ AM={c}
c/m AM ×AC=BM ×BD

Leave a Comment