giải hệ Pt 3-2x>/0 4-x^2#0 Ghi chú: >/ lớn hơn hoặc bằng ^2 ngũ 2 #0 khác 0

giải hệ Pt
3-2x>/0
4-x^2#0
Ghi chú:
>/ lớn hơn hoặc bằng
^2 ngũ 2
#0 khác 0

0 thoughts on “giải hệ Pt 3-2x>/0 4-x^2#0 Ghi chú: >/ lớn hơn hoặc bằng ^2 ngũ 2 #0 khác 0”

Leave a Comment