Giải giúp mình vs các bạn ơi???????????? Cảm ơn nhìu nha????????????

Giải giúp mình vs các bạn ơi????????????
Cảm ơn nhìu nha????????????
giai-giup-minh-vs-cac-ban-oi-cam-on-nhiu-nha

0 thoughts on “Giải giúp mình vs các bạn ơi???????????? Cảm ơn nhìu nha????????????”

 1. `a) A=23.73,5+230.2,65`

  `A=23.(73,5+10.2,65)`

  `A=23.(73,5+26,5)`

  `A=23.100`

  `A=2300`

  —–

  `b) B=86.153-530.8,6`

  `B=86.(153-530/10)`

  `B=86.(153-53)`

  `B=86.100`

  `B=8600`

  —–

  `c) C=x^2-xy-3x`

  `C=x(x-y-3)`

  Thay `x=1003; y=2000` vào `C` ta đc:

  `C=1003.(1003-2000-3)`

  `C=1003.(-1000)`

  `C=-1003000`

  —–

  `d) D=x(2x-y)-z(y-2x)`

  `D=(2x-y)(x+z)`

  Thay `x=1,2; y=1,4; z=1,8` vào `D` ta đc:

  `D=(2.1,2-1,4)(1,2+1,8)`

  `D=1.3`

  `D=3`

   

  Reply
 2. Đáp án:

   `A=2300`

  `B=8600`

  `C=-1003000`

  `D=3`

  Giải thích các bước giải:

   `A=23.73,5+230.2,65`

  `A=23.(73,5+10.2,65)`

  `A=23.(73,5+26,5)`

  `A=23.100=2300`

  `B=86.153-530.8,6`

  `B=86.(153-530/10)`

  `B=86.(153-53)`

  `B=86.100=8600`

  `C=x^2-xy-3x`

  `C=x(x-y-3)`

  thay `x=1003;y=2000` vào `C` ta có: `C=1003.(1003-2000-3)`

  `C=1003.(-1000)=-1003000`

  `D=x(2x-y)-z(y-2x)`

  `D=(2x-y)(x+z)`

  thay `x=1,2;y=1,4;z=1,8` vào `D` ta có:

  `D=(2.1,2-1,4)(1,2+1,8)=1.3=3`

  Reply

Leave a Comment