Giải giúp mình vs ạ Cảm ơn nhìu☺☺☺☺ Mình đang cần gấp

Giải giúp mình vs ạ
Cảm ơn nhìu☺☺☺☺
Mình đang cần gấp
giai-giup-minh-vs-a-cam-on-nhiu-minh-dang-can-gap

0 thoughts on “Giải giúp mình vs ạ Cảm ơn nhìu☺☺☺☺ Mình đang cần gấp”

 1. a) `4x^2-1=(2x)^2-1^2=(2x-1)(2x+1)`

  b) `25x^2-0,09=(5x)^2-(0,03)^2=(5x-0,3)(5x+0,3)`

  c) `9x^2-1/4=(3x)^2-(1/2)^2=(3x-1/2)(3x+1/2)`

  d) `(x-y)^2-4=(x-y)^2-2^2=(x-y-2)(x-y+2)`

  e) `9-(x-y)^2=3^2-(x-y)^2=(3-x+y)(3+x-y)`

  f) `(x^2+4)^2-16x^2=(x^2+4)^2-(4x)^2=(x^2+4-4x)(x^2+4+4x)=(x-2)^2(x+2)^2`

  Reply
 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) `4x^2 – 1`

  `= (2x)^2 – 1^2`

  `= (2x – 1)(2x + 1)`

  b) `25x^2 – 0,09`

  `= (5x)^2 – (0,3)^2`

  `= (5x – 0,3)(5x + 0,3)`

  c) `9x^2 – 1/4`

  `= (3x)^2 – (1/2)^2`

  `= (3x – 1/2)(3x + 1/2)`

  d) `(x – y)^2 – 4`

  `= (x – y)^2 – 2^2`

  `= (x – y – 2)(x – y + 2)`

  e) `9 – (x – y)^2`

  `= 3^2 – (x – y)^2`

  `= (3 – x + y)(3 + x – y)`

  f) `(x^2 + 4)^2 – 16x^2`

  `= (x^2 + 4)^2 – (4x)^2`

  `= (x^2 + 4 – 4x)(x^2 + 4 + 4x)`

  `= (x – 2)^2(x + 2)^2`

  Study well

  Reply

Leave a Comment