giải giùm mình với ạ, tìm x

giải giùm mình với ạ, tìm x
giai-gium-minh-voi-a-tim

0 thoughts on “giải giùm mình với ạ, tìm x”

 1. Đáp án: `x ∈ { 10/3 ; -8/3 }`

  Lời giải:

  `|x – 1/3| + 3|2x – 2/3| = 21`

  `⇔ |x – 1/3| + 3|2(x – 1/3)| = 21`

  `⇔ |x – 1/3| + 3 . 2 . |x – 1/3| = 21`

  `⇔ |x – 1/3| + 6 . |x – 1/3| = 21`

  `⇔ |x – 1/3| . 7 = 21`

  `⇔ |x – 1/3| = 3`

  `⇔` \(\left[ \begin{array}{l}x-\frac{1}{3} = 3\\x – \frac{1}{3} = -3\end{array} \right.\) 

  `⇔` \(\left[ \begin{array}{l}x= 3 + \frac{1}{3} = \frac{9}{3} + \frac{1}{3} = \frac{10}{3} \\x = -3 + \frac{1}{3} = \frac{-9}{3} + \frac{1}{3} = \frac{-8}{3} \end{array} \right.\) 

  Vậy `x ∈ { 10/3 ; -8/3 }`

  Giải thích các bước giải:

  Áp dụng quy tắc `|x . y| = |x| . |y|` và `|x| = a` `⇒ x = ±a`

  Reply

Leave a Comment