$\frac{x}{2}$ = $\frac{y}{3}$ = $\frac{z}{4}$ và x.y.z = 648

$\frac{x}{2}$ = $\frac{y}{3}$ = $\frac{z}{4}$ và x.y.z = 648

0 thoughts on “$\frac{x}{2}$ = $\frac{y}{3}$ = $\frac{z}{4}$ và x.y.z = 648”

 1. áp dụng tính chât của dãy tỉ số bằng nhau ta có

          x/2 = y/3 = z/4 = x.y.z/2.3.3 = 648/24 = 27

  mà x/2 = 27      => x = 54

  mà y/3 = 27      => x = 81

  mà z/4 = 27      => x = 108

                  vậy x=54 ;  y=81  ; z = 108

  Reply
 2. Đáp án: `(x;y;z)=(6;9;12)`.

  Giải thích các bước giải:

  Đặt `x/2 = y/3 = z/4 = k` 

  `⇒` $\left\{\begin{matrix}x =2k& \\y=3k& \\z =4k&\end{matrix}\right.$

  $⇒$ $x.y.z=2k.3k.4k = 24.k^3 = 648$

  $⇔ k^3 = 27$

  $⇔ k^3 = 3^3$

  $⇔ k = 3$

  $⇒$ $\left\{\begin{matrix}x =6& \\y=9& \\z =12&\end{matrix}\right.$

     Vậy `(x;y;z)=(6;9;12)`.

  Reply

Leave a Comment