Xét tính biến thiên của hàm số

Xét tính biến thiên của hàm số
et-tinh-bien-thien-cua-ham-so

0 thoughts on “Xét tính biến thiên của hàm số”

 1. Với `x_1; x_2 ∈ D; x_1 ne x_2` ta có:

  `f(x_1) – f(x_2)`

  `= 3/(2 – x_1) – 3/(2 – x_2)`

  `= (6 – 3x_2 – 6 + 3x_1)/((2 – x_1)(2 – x_2))`

  `= (3(x_1 – x_2))/((2 – x_1)(2 – x_2))`

  `=> (f(x_1) – f(x_2))/(x_1 – x_2) = 3/((2 – x_1)(2 – x_2))`

  Với `D = (-∞; 2)`

  `=> x < 2`

  `=> (2 – x_1)(2 – x_2) > 0`

  `=> y > 0`

  Với `D = (2; +∞)`

  `=> x > 2`

  `=> (2 – x_1)(2 – x_2) < 0`

  `=> y < 0`

  Vậy hàm số đồng biến trên `(-∞; 2)` và nghịch biến trên `(2; +∞)`

  Reply
 2. Đáp án:

  \(y < 0 \Leftrightarrow x \in \left( {2; + \infty } \right)\)

  Giải thích các bước giải:

  \(DK:x \ne 2\)

  BXD:

  x                 -∞                 2                   +∞

  y                             +       //         –

  Vậy \(y > 0 \Leftrightarrow x \in \left( { – \infty ;2} \right)\)

  \(y < 0 \Leftrightarrow x \in \left( {2; + \infty } \right)\)

  Reply

Leave a Comment