Xét sự biến thiên của hàm số: $y=\dfrac{x}{x-1}$ trên khoảng $(-∞;1)$

Xét sự biến thiên của hàm số: $y=\dfrac{x}{x-1}$ trên khoảng $(-∞;1)$

0 thoughts on “Xét sự biến thiên của hàm số: $y=\dfrac{x}{x-1}$ trên khoảng $(-∞;1)$”

 1. Đáp án:

  Hàm số nghịch biến trên $(-∞;1)$

  Giải thích các bước giải:

  Chọn $x_1=-3$, $x_2=-2$, ta có:

  $f(x_1)=\dfrac{-3}{-3-1}=\dfrac{3}{4}$

  $f(x_2)=\dfrac{-2}{-2-1}=\dfrac{2}{3}$

  Vì $\left\{ \begin{array}{l}x_1<x_2\\f(x_1)>f(x_2)\end{array} \right.$ nên HSNB trên $(-∞;1)$

  Reply

Leave a Comment