Question

đường tròn có bán kính R=15, cung 3 rad có chiều dài là
a) 60
b) 30
c) 20
d) 45
Leave a Comment