Để làm xong một công việc nhóm thợ thứ nhất phải làm 4 ngày, còn nhóm thợ thứ hai làm 5 ngày mới xong. Nếu ta thuê 1/3 nhóm thợ thứ nhất và 1/4 nhóm t

Để làm xong một công việc nhóm thợ thứ nhất phải làm 4 ngày, còn nhóm thợ thứ hai làm 5 ngày mới xong. Nếu ta thuê 1/3 nhóm thợ thứ nhất và 1/4 nhóm thợ thứ hai để làm xong công việc ấy thì xong trong bao nhiêu ngày?

0 thoughts on “Để làm xong một công việc nhóm thợ thứ nhất phải làm 4 ngày, còn nhóm thợ thứ hai làm 5 ngày mới xong. Nếu ta thuê 1/3 nhóm thợ thứ nhất và 1/4 nhóm t”

 1. Trong `1` ngày nhóm thợ thứ nhất làm được là:

  `1 : 4 = 1/4` (công việc)

  Trong `1` ngày nhóm thợ thứ hai làm được là:

  `1 : 5 = 1/5` (công việc)

  Trong `1` ngày `1/3` nhóm thợ thứ nhất làm được là:

  `1/4 × 1/3 = 1/12` (công việc)

  Trong `1` ngày `1/4` nhóm thợ thứ hai làm được là:

  `1/5 × 1/4 = 1/20` (công việc)

  Trong `1` ngày `1/3` nhóm thợ thứ nhất và `1/4` nhóm thợ thứ hai làm được là:

  `1/20 + 1/12 = 2/15` (công việc)

  Thời gian để `1/3` nhóm thợ thứ nhất và `1/4` nhóm thợ thứ hai làm xog là:

  `1 : 2/15 = 7,5` (ngày)

  `ĐS: …`

  Reply
 2. Đáp án:  `15/2` ngày hoặc `7,5` ngày

  Giải thích các bước giải:

  Mỗi ngày nhóm `1` làm được số công việc là:

        `1 : 4 = 1/4` (công việc)

  Mỗi ngày nhóm `2` làm được số công việc là:

        `1 : 5 = 1/5` (công việc)

  Mỗi ngày `1/3` của nhóm `1` làm được số công việc là:

        `1/4 xx 1/3 = 1/12` (công việc)

  Mỗi ngày `1/4` của nhóm `2` làm được số công việc là:

        `1/5 xx 1/4 = 1/20` (công việc)

  Mỗi ngày cả `1/3` của nhóm `1` và `1/4`  của nhóm `2`  làm được số công việc là:

        `1/12 + 1/20 = 2/15` (công việc)

  Thời gian để `1/3` của nhóm `1` và `1/4` của nhóm `2` hoàn thành số công việc là:

        `1 : 2/15 = 15/2` (ngày)

                        Đáp số: `15/2` ngày

   

  Reply

Leave a Comment