Cứu mình vs mai mik nộp r

Cứu mình vs mai mik nộp r
cuu-minh-vs-mai-mik-nop-r

0 thoughts on “Cứu mình vs mai mik nộp r”

 1. Giải thích các bước giải:

  a.Ta có $ABCD$ là hình bình hành $\to AB//CD , AD//BC, \hat A=\hat C, \hat B=\hat D$

  Vì $AN, CM$ là phân giác góc $A,C$

  $\to \widehat{DAN}=\widehat{NAB}=\dfrac12\hat A=\dfrac12\hat C=\widehat{BCM}=\widehat{MCD}$

  Lại có $AB//CD$

  $\to \widehat{AND}=\widehat{NAB}=\widehat{MCD}$

  $\to AN//CM$

  Vì $AB//CD\to AM//CN\to AMCN$ là hình bình hành

  $\to AN=CM$

  b.Ta có $AMCN, ABCD$ là hình bình hành

  $\to AC\cap MN, AC\cap BD$ tại trung điểm mỗi đường

  Vì $I$ là trung điểm $MN\to I$ là trung điểm $AC$

  $\to I$ là trung điểm $BD\to A,I,C$ và $B,I,D$ thẳng hàng

  c.Đề sai: sửa đề cho $\widehat{DAB}=120^o$ tính $\widehat{ADC}$

  Ta có $AB//CD\to \widehat{DAB}+\widehat{ADC}=180^o$

  $\to \widehat{ADC}=180^o-\widehat{DAB}=60^o$

  cuu-minh-vs-mai-mik-nop-r

  Reply

Leave a Comment