Cứu e câu 4,5 trong hình với ạ ! Chuyên gia, HSG giúp e kimnguunguyen, hangbich ơi :(((

Cứu e câu 4,5 trong hình với ạ ! Chuyên gia, HSG giúp e kimnguunguyen, hangbich ơi :(((

cuu-e-cau-4-5-trong-hinh-voi-a-chuyen-gia-hsg-giup-e-kimnguunguyen-hangbich-oi

0 thoughts on “Cứu e câu 4,5 trong hình với ạ ! Chuyên gia, HSG giúp e kimnguunguyen, hangbich ơi :(((”

 1. Giải thích các bước giải:

  1.Ta có $xy, Bx,  Cy$ là tiếp tuyến của $(O)$

  $\to DA,DB$ là tiếp tuyến tại $D$ của $(O)\to DA=DB$ 

  2.Ta có $DA,DB$ là tiếp tuyến tại $D$ của $(O)$

  $\to OD\perp AB$

  3.Chứng minh tương tự câu $2\to OE\perp AC$

  Mà $BC$ là đường kính của $(O)\to AB\perp AC$

  Ta có $AB\perp AC, OD\perp AB=I, OE\perp AC=J$

  $\to AIOJ$ là hình chữ nhật

  4.Ta có $G$ là trọng tâm $\Delta ABC$

  $\to OG=\dfrac13OA=\dfrac13R$

  $\to G\in (O,\dfrac13R)$ có định

  5.

  +)Ta có:

  $P_{ABC}=AB+AC+BC=\sqrt{(AB+AC)^2}+BC\le \sqrt{2(AB^2+AC^2)}+BC=\sqrt{2BC^2}+BC=BC(\sqrt{2}+1)=2R(\sqrt{2}+1)$

  Dấu = xảy ra khi $AB=AC\to A$ nằm chính giữa cung $BC$

  +)Ta có: 

  $S_{ABC}=\dfrac12\cdot AB\cdot AC\le \dfrac12\cdot \dfrac12(AB^2+AC^2)=\dfrac14BC^2=R^2$

  Dấu = xảy ra khi $AB=AC\to A$ nằm chính giữa cung $BC$

  +)Ta có:

  $DA,DB$ là tiếp tuyến của $(O)\to DO\perp BD=I$ là trung điểm $AB$

  Tương tự $J$ là trung điểm $AC$

  $\to S_{OIAJ}=AI\cdot AJ=\dfrac12AB\cdot\dfrac12AC=\dfrac12\cdot S_{ABC}\le \dfrac12R^2$

  Dấu = xảy ra khi $A$ nằm giữa cung $BC$

  +)Ta có:

  $BD\perp BC, CE\perp BC\to BCED$ là hình thang vuông tại $B,C$
  $S_{BDEC}=\dfrac12\cdot BC\cdot( BD+CE)$

  Lại có $DB=DA, EC=EA$

  $\to BD+CE=AD+AE=DE\ge BC$

  $\to S_{BDEC}\ge \dfrac12\cdot BC\cdot BC=\dfrac12BC^2$

  Dấu = xảy ra khi $DE//BC$

  $\to OA\perp BC$
  $\to A$ nằm chính giữa cung $BC$

  cuu-e-cau-4-5-trong-hinh-voi-a-chuyen-gia-hsg-giup-e-kimnguunguyen-hangbich-oi

  Reply

Leave a Comment