Cụm từ ”một con trâu đực” thuộc cụm từ gì?

Cụm từ ”một con trâu đực” thuộc cụm từ gì?

0 thoughts on “Cụm từ ”một con trâu đực” thuộc cụm từ gì?”

 1. $ \text { Cụm từ ”một con trâu đực” thuộc cụm danh từ } $

  một là số lượng

  con trâu là danh từ

  đực là trạng từ

   

  Reply

Leave a Comment