Có tồn tại m để A=(âm vô cùng ; m) là tập con của B=(3m+3; dương vô cùng) không ?

Có tồn tại m để A=(âm vô cùng ; m) là tập con của B=(3m+3; dương vô cùng) không ?

0 thoughts on “Có tồn tại m để A=(âm vô cùng ; m) là tập con của B=(3m+3; dương vô cùng) không ?”

 1. `A = (-∞; m)`

  `B = (3m + 3; +∞)`

  Để `A ⊂ B`

  `<=>` \(\left\{ \begin{array}{l}3m + 3 = -∞\\m = +∞\end{array} \right.\) (vô lí)

  `=> A ⊄ B`

  Reply

Leave a Comment