Có bao nhiêu số có 2 chữ số Có bao nhiêu số có 3 chữ số Có bao nhiêu số có 6 chữ số

Có bao nhiêu số có 2 chữ số
Có bao nhiêu số có 3 chữ số
Có bao nhiêu số có 6 chữ số

0 thoughts on “Có bao nhiêu số có 2 chữ số Có bao nhiêu số có 3 chữ số Có bao nhiêu số có 6 chữ số”

  1.  Có : ( 99 – 10 ) : 1 + 1 = 90 ( số có 2 c/s )

    Có : ( 999 – 100 ) : 1 + 1 = 900 ( số có 2 c/s ) 

    Có : ( 999999 – 100000 ) : 1 + 1 = 900000 ( số có 6 c/s )

    STUDY WELL !!!

    Reply

Leave a Comment