Có 20 công nhân cùng làm một công việc học sẽ hoàn thành công trong 15 ngày. Sau khi làm được 5 ngày, người ta gửi đến 5 công nhân nữa để làm công việ

Có 20 công nhân cùng làm một công việc học sẽ hoàn thành công trong 15 ngày. Sau khi làm được 5 ngày, người ta gửi đến 5 công nhân nữa để làm công việc. hỏi học sẽ hoàn hành công việt trong bao nhiêu ngày

0 thoughts on “Có 20 công nhân cùng làm một công việc học sẽ hoàn thành công trong 15 ngày. Sau khi làm được 5 ngày, người ta gửi đến 5 công nhân nữa để làm công việ”

 1. Có số công nhân là:

  `20 – 5 + 5 = 20` (công nhân)

  Nếu chỉ có `1` người thì làm trong số ngày là:

  `15 × 20 = 300` (ngày)

  `15` người làm được trong `5` ngày là:

  `15 × 5 = 75` (ngày)

  Số ngày còn lại là:

  `300 – 75 = 225` (ngày)

  Họ sẽ hoàn thành trong số ngày là:

  `225 : 20 = 11,25` (ngày)

  `=>` Đề sai

  Reply
 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  1 ngày cần số công nhân là :

       20 x 15 = 300 ( công nhân )

  Họ sẽ hoàn thành sau số ngày là 

       300 : ( 20 +5 ) = 12 ( ngày )

  Số ngày họ làm việc còn lại là :

      12 – 5 = 7 ( ngày )

                 Đáp số : 7 ngày

  cho mik Ctlhn nhé

  Reply

Leave a Comment