Chứng minh rằng hiệu các lập phương của hai số chẵn liên tiếp thì chia hết cho 8

Chứng minh rằng hiệu các lập phương của hai số chẵn liên tiếp thì chia hết cho 8

0 thoughts on “Chứng minh rằng hiệu các lập phương của hai số chẵn liên tiếp thì chia hết cho 8”

 1. Gọi hai số lẻ bất kì là `2a + 1` và `2b + 1 (a, b ∈ Z)`

  Hiệu bình phương của hai số lẻ đó bằng:

  `(2a + 1)^2` `-` `(2b + 1)^2` `= (4a^2 + 4a + 1) – (4b^2 + 4b + 1)`

  `⇒ (4a^2 + 4a) – (4b^2 + 4b)`

  `⇒ 4a (a + 1) – 4b (b + 1)`

  Vì tích của hai số nguyên liên tiếp luôn chia hết cho `2` nên `a (a+1)` và `b (b+1) ⋮ 2`

  Do đó `4a (a + 1) và 4b (b + 1) ⋮ 8`

  `⇒ 4a (a + 1) – 4b (b + 1) ⋮ 8`

  `⇒` `(2a + 1)^2` `-` `(2b + 1)^2` `⋮ 8`

  Vậy: Hiệu các lập phương của hai số chẵn liên tiếp thì chia hết cho `8`

  Reply
 2. Gọi hai số lẻ bất kì là 2a+1  2b+1(a,b∈Z)

  Hiệu bình phương của hai số lẻ đó bằng:

  (2a+1)2  (2b+1)2 =(4a2+4a+1)-(4b2+4b+1)

  ⇒(4a2+4a)-(4b2+4b)

  ⇒4a(a+1)-4b(b+1)

  Vì tích của hai số nguyên liên tiếp luôn chia hết cho 2 nên a(a+1)  b(b+1)⋮2

  Do đó 4a(a+1)và4b(b+1)⋮8

  ⇒4a(a+1)–4b(b+1)⋮8

   (2a+1)2  (2b+1)2 ⋮8

  Vậy: Hiệu các lập phương của hai số chẵn liên tiếp thì chia hết cho 

  Reply

Leave a Comment