cho tam giác đều tâm o, m là một điểm nằm trong tam giác chứng minh các vecto mh+mk+ml=3/2mo với h, k , l thứ tự là hình chiếu của m trên ab,bc,ca

cho tam giác đều tâm o, m là một điểm nằm trong tam giác chứng minh các vecto mh+mk+ml=3/2mo với h, k , l thứ tự là hình chiếu của m trên ab,bc,ca

Leave a Comment